Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksessa käsitellään työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja erilaisiin toimintatapoihin liittyviä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita. Se tukee työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavan yksilön tai ryhmän vuorovaikutukseen perustuva yhteinen kehittymis- ja oppimisprosessi. Työnohjauksen sisällön, keston, osallistujat sekä työskentelypuitteet ja menettelytavat sovitaan yhdessä toimeksiantajan ja työnohjaukseen osallistuvien kanssa. Työnohjaukseen kuuluu myös ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Toiminta on tavoitteellista. Työnohjaus voi edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiytymistä. Se on yksi keino parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Sen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Ohjattavan oma halu kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta. Ohjaaja on ohjattavan sparraaja, valmentaja ja tukihenkilö. Useimmiten työnantaja kustantaa työnohjauksen, mutta sen voi maksaa myös itse.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden uusien ajatusten ja näkökulmien esittämiseen ja saamiseen. Esimerkkejä tuloksellisesta ryhmätoiminnasta ovat esimiesten voimavararyhmät ja organisaation muutostilanteisiin liittyvät tukiryhmät. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

• Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen

• Työhön liittyvien ongelmien käsittely ja valmiuden kehittäminen

• Työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen

• Toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen

• Työn mielekkyyden lisääminen

• Rentoutusharjoitukset

Esimiesohjaus

Esimiesohjaus antaa eväät työilmapiirin kehittämiseen ja työpaikkakyselyjen purkamiseen hyvässä hengessä. Työpaikan ongelmatilanteiden selvittämiseen käytetty ulkopuolinen asiantuntija helpottaa tilanteiden arviointia ja auttaa laatimaan kuhunkin tilanteeseen sopivat toimenpidesuunnitelmat.

Kehittämishankkeiden läpivieminen

Asiakkaan kanssa yhteistyössä kartoitetaan ja kohdennetaan kehittämishanke, jolle luodaan tavoitteet. Toiminnot keskittyvät käytännön työhön, kunkin henkilön omiin työskentely- ja toimintatapoihin. Tavoite on saada apua ja oivalluksia arjen haasteisiin.

Debriefing eli jälkipuintitoiminta

Jälkipuinnilla tarkoitetaan tapaturman ja väkivalta- tai kriisitilanteen jälkeen tapahtuvaa kokemusten, aistimusten ja reaktioiden yksityiskohtaista käsittelyä. Jälkipuinnilla pyritään lieventämään tilanteen vaikutusta ja auttamaan työntekijää toipumaan stressistä. Kriisityössä pyritään käymään traumaattiset tapahtumat läpi niin, etteivät ne häiritsisi ihmistä enää tulevaisuudessa ja hän pystyisi jatkamaan elämää mahdollisimman normaalisti. Mikäli traumaattista kriisiä ei hoideta, voi käydä niin, että myöhemmin pienikin vastoinkäyminen voi murtaa ihmisen selviytymiskeinot ja romahduttaa hänen hyvinvointinsa. Debriefing ei sovi kaikille, joten sitä tulee käyttää harkiten.

Aspirit

Yritys tekee pääasiassa työnohjauksia Savonlinnan talousalueella ja Mikkeli – Lappeenranta – Varkaus -sektorilla.

Palvelut saatavana myös valtakunnallisesti etäyhteyksien kautta.

Aspirit / Anneli Laamanen

+358 40 417 4070

anneli.aspirit@gmail.com

Kaarlonkatu 1

57100 Savonlinna

Y-tunnus: 1933914-3